ZOEKEN    Gemeente overzicht

Ga direct naar het overzicht van gemeenten en bekijk hoe u een gemeente het best kunt benaderen voor acquisitie. Overzicht

Aanbestedingen

Inschrijven op aanbestedingen is niets anders dan een vorm van acquisitie. De overheid is voor haar inkoop vanaf een bepaald bedrag verplicht een bepaalde inkoopprocedure te volgen en die procedure noemen we aanbesteden. De bedoeling achter het aanbesteden is het creeren van een vrije markt en het nastreven van objectiviteit, transparantie en gelijkheid.

Soorten aanbestedingen

1. Europees aanbesteden: 
Leveringen & Diensten: > 207.000 euro
Werken:                         > 5.186.000 euro

Alle verplichte offerteaanvragen van Nederlandse en Europese aanbestedende diensten, waaronder gemeenten, worden bekend gemaakt op de Aanbestedingskalender en de Europese Tender Electronic Daily. Op TenderNed worden reeds ook aankondigingen gepubliceerd. In de nabije toekomst zullen alle Nederlandse openbare aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd moeten gaan worden. 

De procedures van Europees aanbesteden zijn onder te verdelen in:
- Openbare procedure:
De aanbesteding (bestek) wordt bij een openbare aanbesteding altijd gepubliceerd op de bekende databases. Ieder bedrijf dat voldoet aan de in het document vermelde minimumeisen kan inschrijven op de aanbesteding.
Bij een openbare procedure geldt er geen limiet aan inschrijvende partijen en er is sprake van een enkele fase. De selectie-en gunningfase wordt in 1 fase uitgevoerd.

- Niet-openbare procedure:
Een niet-openbare procedure is een procedure in 2 fases: een selectiefase en een gunningfase. De eerste fase van deze aanbesteding wordt ook gepubliceerd op de bekende databases. Bedrijven die voldoen aan de gestelde (selectie) criteria kunnen zich als gegadigde kwalificeren. Bij deze fase is er sprake van minimumeisen en kwalitatieve selectiecriteria. De Gegadigden die de hoogste score behalen in de eerste fase, selecteren zich voor de volgende fase, zogenaamde gunningfase. Vaak worden minimaal 5 partijen voor deze fase uitgenodigd. 


2. Nationaal aanbesteden:
Leveringen & Diensten: tot 207.000 euro
Werken:                         tot 5.186.000 euro 

Deze drempelbedragen gelden voor aanbestedingen van publieke organisaties anders dan de centrale overheid. De centrale overheid hanteert een drempelwaarde van 130.000 euro voor leveringen en diensten. 

Nationale aanbestedingen zijn openbare aanbestedingen tot het Europese drempelbedrag. Deze zijn onder te verdelen in:
- Openbare aanbesteding
(Zie hierboven)

- Niet-openbare aanbesteding
(Zie hierboven)

 
3. Gemeentelijk aanbesteden: 
Alle overheidsinkopen onder de Europese drempelwaarden worden (nog) niet volgens een door de wet geregelde eenduidige procedure geregeld. Iedere overheidsinstantie bepaalt hier zelf haar beleid en bijbehorende drempelbedragen voor. Natuurlijk zijn de basisbeginselen (objectiviteit, transparantie, non-discriminatie en proportionaliteit) wel van toepassing op alles wat de overheid inkoopt. Wanneer de nieuwe Aanbestedingswet wordt ingevoerd, moeten alle aanbestedende diensten binnen 5 jaar beleid hebben gevormd voor aanbesteden onder de Europese drempel. 

Onderhandse aanbestedingen zijn onder te verdelen in:
- Enkelvoudig onderhands
'Aanbesteding' waarbij slechts 1 partij door de aanbestedende dienst wordt uitgenodigd, met als doel in onderling overleg een akkoord te bereiken over prijs en levering van de opdracht.

Deze manier van inkoop wordt toegepast bij (zeer) kleine opdrachten, waarbij het officiele aanbestedingsproces te duur is in verhouding tot de opdrachtsom. 

- Meervoudig onderhands
Bij een meervoudige onderhandse procedure vraagt de aanbestedende dienst  (in dit geval gemeente) twee of meer offertes op die met elkaar worden vergeleken.


Meer informatie over aanbestedingen is te verkrijgen bij:

Openbare databases voor de aankonding van nationale en Europese aanbestedingen: TenderNed en Tender Electronic Daily

Informatie abonnementen met betrekking tot relevante aanbestedingen voor uw organisatie vindt u onder andere bij TenderScope

TenderCoach, uw eerste hulp bij aanbestedingen, helpt u concreet op weg bij het inschrijven op aanbestedingen door middel van begeleiding, workshops en helpdesk abonnementen. 

PIANOo: Expertisecentrum Aanbesteden. Hier vindt u veel informatie op het gebied van aanbesteden, zoals de praktijk van het aanbesteden, nieuwsitems, handige tools, wet-en regelgeving etc.

Ministerie van Economische Zaken: Praktische informatie over aanbestedingen en Europese projecten.

SDU Uitgevers: SDU biedt juridische opleidingen & producten aan.